mặt hàng kinh doanh cho sinh viên khởi nghiệp,ngày thanh toán của hối phiếu