ưu điểm của khởi nghiệp với nền kinh tế,cần tìm việc làm thêm trong bệnh viện